piątek, 10 października 2008

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - raport MSWiA


W dniu 3 października 2008 roku w auli SGGW w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca projekt Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku oraz wyniki przeprowadzonych przez portale internetowe - w ramach konsultacji nad projektem - badań sondażowych. W spotkaniu udział wzięli liderzy paneli tematycznych przeprowadzonych podczas tworzenia dokumentu.

Prelegenci, którzy jednocześnie uczestniczyli w pracach na projektem Strategii, podkreślili, że ideą tego dokumentu jest stymulowanie szeroko rozumianego rozwoju społecznego oraz zwrócili uwagę, że projekt ma również na celu integrację społeczną czyli osiągniecie efektów przeciwdziałających wykluczeniu, w szczególności wykluczeniu cyfrowemu. W ich ocenie, niezwykle istotnym elementem Strategii jest edukacja zmierzająca do wyrównywania szans i upowszechnienia korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Witold Drożdż - Podsekretarz Stanu w MSWiA prezentując projekt „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” stwierdził, że potrzeba opracowania tego dokumentu wynikała:

- z konieczności wytyczenia wspólnego kierunku oraz ustalenia planu spójnych i ukierunkowanych działań państwa,

- szansy osiągnięcia realnych korzyści społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz przyspieszenia rozwoju Polski i polskiego społeczeństwa,

- optymalnego wykorzystania potencjału nowych technologii na potrzeby człowieka, gospodarki i państwa,

- aktywnego włączenia się w realizację inicjatyw europejskich (np. Strategia Lizbońska, Inicjatywa i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia),

- reakcji na globalne trendy w zakresie rozwoju społeczeństw i gospodarek.

Pełny tekst strategii.

Streszczenie.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

dodajdo.com

Brak komentarzy: