czwartek, 20 listopada 2008

Postawy dorosłych internautów wobec przestępstw internetowych względem dzieci

Co trzeci internauta (33 proc.) uważa, iż publikowanie treści pornograficznych w sposób łatwo dostępny dla dzieci to zjawisko bardzo częste w internecie. Firma badawcza Gemius SA we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje zbadała postawy internautów wobec przestępstw internetowych względem dzieci.

Celem badania „Zagrożenia wobec dzieci w internecie” było poznanie postaw dorosłych internautów wobec zjawisk uznanych za zagrażające młodym internautom takich, jak: brutalne czy pornograficzne treści, agresja słowna, pornografia dziecięca i seksualne nagabywanie. Respondentów poproszono o ocenę, na ile skutecznie można takie zachowania zwalczać i jakie są główne przeszkody w ściganiu przestępstw w internecie.

Co grozi najmłodszym użytkownikom sieci?
Do najczęstszych zagrożeń internauci zaliczyli publikowanie treści pornograficznych i brutalnych w sposób łatwo dostępny dla dzieci – ponad połowa respondentów jest zdania, że występują one często lub bardzo często.

Wykres 1. Jak często według internautów występują zjawiska zagrażające dzieciom w polskim internecie?

N=974 – losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali te pytania (ok. połowa próby).
Źródło: Gemius SA, „Zagrożenia wobec dzieci w internecie”, gemiusReport, wrzesień 2008

Co trzeci badany uważa, że wykorzystywanie wizerunku dziecka bez jego zgody czy publikowanie materiałów nawołujących do przemocy lub nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania w sposób łatwo dostępny to zjawiska szeroko rozpowszechnione w internecie. Co czwarty jest zdania, że przemoc słowna wobec najmłodszych internautów oraz celowe udostępnianie treści pornograficznych dzieciom występuje często lub bardzo często.

Pornografia dziecięca i pedofilia w internecie
Co piąty internauta uważa, iż oglądanie, gromadzenie, publikowanie i przesyłanie dziecięcej pornografii zdarza się często lub bardzo często w internecie. Prawie dwukrotnie więcej respondentów jest zdania, że te zjawiska występują rzadko, bardzo rzadko lub wręcz nigdy. Podobnie kształtują się wyniki dla nakłaniania dzieci przez dorosłych do spotkań w celach seksualnych. Co ciekawe, zarówno w przypadku pornografii dziecięcej, jak i pedofilii co trzeci badany deklaruje brak wiedzy na temat skali występowania tych zagrożeń.

Zachowań związanych z pornografią dziecięcą i pedofilią zabroniłoby średnio ponad 80 proc. badanych. Opinie na temat rzeczywistych regulacji prawnych wśród internautów są natomiast podzielone. Ponad połowa (53 proc.) respondentów sądzi, że oglądanie dziecięcej pornografii jest zabronione przez polskie prawo, podczas gdy co czwarty (25 proc.) uważa, iż jest to dozwolone.

Czy walka z zagrożeniami może być skuteczna?
Zdania internautów na temat efektywnego przeciwdziałania zjawiskom uznanym za zagrażające młodym internautom są zróżnicowane. Odsetek osób twierdzących, że niebezpieczeństwa te da się skutecznie zwalczać waha się od 39 proc. w przypadku przemocy słownej do 52 proc. dla publikowania tekstów promujących pedofilię.

Wykres 2. Czy zjawiska zagrażające dzieciom w internecie da się skutecznie zwalczać?

N=974 – losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali te pytania (ok. połowa próby).
Źródło: Gemius SA, „Zagrożenia wobec dzieci w internecie”, gemiusReport, wrzesień 2008

Ponad połowa (57 proc.) respondentów uważa, że techniczne możliwości ustalenia przez policję personaliów sprawców przestępstw internetowych są wystarczające do ich ścigania. Co czwarty użytkownik sieci jest zdania, że sprawcy przestępstw przeważnie pozostają bezkarni.

Za główną przeszkodę (73 proc. wskazań) w skutecznym zwalczaniu przestępstw popełnianych wobec dzieci, ankietowani uznali pasywność internautów, którzy nie zgłaszają tego typu przypadków policji. Na kolejnych miejscach znalazły się powody takie, jak: niewystarczające zaangażowanie dostawców usług internetowych (58 proc.), anonimowość sprawców w sieci (54 proc.), niedostateczna praca policji (50 proc.) oraz brak odpowiednich regulacji prawnych (49 proc.).

Wśród polskich internautów można dostrzec wyraźne przyzwolenie na czynne zwalczanie przez policję przestępstw o charakterze seksualnym względem dzieci - aż 77 proc. respondentów zgodziłoby się na stosowanie przez policję prowokacji, np. polegającej na podszywaniu się pod dziecko (w tym 51 proc. dla odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 26 proc. dla „raczej tak”).

O badaniu – badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych emitowanych na witrynach korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Losowa emisja ankiet została przeprowadzona w okresie 29 sierpnia – 8 września 2008 roku. Analizą objęto 1999 wypełnionych do końca kwestionariuszy, zebranych od internautów w wieku 15 lat i więcej. Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu w Polsce, pochodzących z badania Omnibus PBS (II 2008). Przedstawiana pod wykresami liczba respondentów (N), będąca podstawą procentowania, dotyczy danych nieważonych. Ze względu na dużą liczbę pytań, niektóre z nich prezentowano tylko połowie, losowo wybranych, internautów. Dlatego liczebności przy niektórych pytaniach wynoszą około połowę całej próby.

Fundacja Dzieci Niczyje - organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która od 1991 roku zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Od 2003 roku Fundacja prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie „Dziecko w Sieci”. Od 2005 roku FDN jest koordynatorem projektu Awareness realizowanego wspólnie z NASK w ramach europejskiego projektu „Safer Internet”. Od lutego 2007 roku FDN udziela pomocy młodym internautom w sytuacji zagrożenia w sieci w ramach projektu Helpline.org.pl, prowadzonego wspólnie z Fundacją Grupy TP. Wszystkie działania Fundacji na rzecz bezpieczeństwa w sieci realizowane są w ramach programu Akademia Bezpiecznego Internetu FDN.
www.fdn.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl, www.helpline.org.pl

Gemius SA – firma badawcza, lider i prekursor w dziedzinie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej. Na rynku polskim istnieje od 1999 roku, oferując profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze dla wszystkich podmiotów tego rynku. Firma oferuje szeroki wachlarz kompleksowych badań dotyczących m.in. zachowania internautów na witrynach (gemiusTraffic), ich profilu społeczno-demograficznego (gemiusProfile), czy też skuteczności prowadzonych w internecie kampanii reklamowych (gemiusEffect). We współpracy ze spółką Polskie Badania Internetu, Gemius prowadzi całościowe badanie oglądalności witryn i aplikacji internetowych – Megapanel PBI/Gemius.

dodajdo.com

Brak komentarzy: